Warunki rozszerzonej gwarancji na czterosuwowe silniki spalinowe STIGA

Rozszerzona gwarancja na czterosuwowe silniki spalinowe STIGA

Gwarancja rozszerzona dotyczy silników czterosuwowych STIGA, które są instalowane w produktach marki STIGA z serii kosiarek pchanych, samojezdnych z frontowo lub centralnie zamontowanym zespołem roboczym między kołami, zakupionych w okresie między 1 stycznia 2022 a 31 grudnia 2024 oraz zostały zarejestrowane na oficjalnej stronie internetowej STIGA https://www.stiga.com/pl/ .

Niniejsza gwarancja stanowi udzielenie gwarancji dodatkowej w stosunku do standardowej gwarancji udzielnej przez STIGA. Udzielenie niniejszej gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z przepisów o niezgodności towaru z umową. Nieważność, bezprawność lub nieskuteczność, w całości lub w części, któregokolwiek z postanowień niniejszej Gwarancji w stosunku do obowiązujących przepisów dotyczących rękojmi, nie ma wpływu na ważność, legalność i skuteczność pozostałych postanowień niniejszej Gwarancji.

1. DEFINICJE

„Nabywca”: osoba fizyczna, która:

- dokonała zakupu urządzenia marki STIGA w celach  niezwiązanych bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument)

lub dokonała zakupu urządzenia marki STIGA  w celach bezpośrednio związanych z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

i dokonała rejestracji Produktu STIGA, w którym został zainstalowany czterosuwowy silnik spalinowy STIGA na stronie https://www.stiga.com/pl/.

„Data zakupu”: data zakupu Produktu marki STIGA od Autoryzowanego Sprzedawcy, zgodnie z definicją poniżej, wskazana w dokumencie zakupu;

„Okres obowiązywania”: 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia uprawnień wynikających
z gwarancji lub od wygaśnięcia ewentualnych późniejszych kampanii gwarancyjnych udzielanych przez Grupę STIGA dotyczących produktów STIGA (za wyjątkiem jakichkolwiek gwarancji udzielanych przez osoby trzecie);

„Gwarancja”: niniejsza rozszerzona gwarancja;

„STIGA”: gwarant  -Stiga sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 87,  62-081 Baranowo,
NIP: 781-16-47-851, Regon: 639652297, Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000145620, akta rejestrowe prowadzone
przez  Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Wysokość Kapitału Zakładowego: 1 000 000 PLN

„Silniki”: 4-suwowe silniki benzynowe marki STIGA, instalowane w produktach marki STIGA;

„Produkt(y) STIGA”: produkty firmy STIGA z serii kosiarek pchanych, samojezdnych z frontowo
lub centralnie zamontowanym zespołem roboczym między kołami, w których zainstalowane są silniki 4-suwowe marki STIGA;

„Autoryzowany sprzedawca”: autoryzowany sprzedawca produktów marki STIGA. Aktualna lista autoryzowanych sprzedawców znajduje się na stronie  https://www.stiga.pl/dilerzy/znajdz

2. WARUNKI GWARANCJI

2.1 Przedmiot i okres gwarancji

Dla sprzętu objętego niniejszym oświadczeniem gwarancyjnym, STIGA udziela Gwarancji,
iż silniki te są wolne od wad produkcyjnych i materiałowych zgodnie z warunkami wymienionymi poniżej. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o niezgodności towaru z umową.

Gwarancja określona w niniejszym dokumencie ma zastosowanie w przypadku wystąpienia łącznie następujących warunków:

a)      Silnik marki STIGA został oryginalnie zainstalowany w produktach marki  STIGA, zakupionych od autoryzowanych sprzedawców STIGA lub za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej STIGA https://www.stiga.com/pl/, między 1 stycznia 2022
a 31 grudnia 2024; oraz

b)      Nabywca dokonał rejestracji produktu STIGA na stronie https://www.stiga.com/pl/ nie później niż 30 dni od Daty Zakupu; oraz

c)      Nabywca przedstawi dowód przeprowadzania corocznych konserwacji produktu STIGA;

d)      Nabywca dokonał zakupu urządzenia wyłącznie we własnym imieniu i na własny użytek;

2.2 Treść i wyłączenia niniejszej Gwarancji

Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Silników marki STIGA, określonych powyżej,
z wyłączeniem wszystkich innych komponentów zamontowanych w Produktach STIGA,
w szczególności wyprodukowanych przez osoby trzecie. Inne elementy produktów STIGA objęte są gwarancją standardową.

Konsument może wskazać czy domaga się naprawy, czy wymiany towaru na wolny od wad. Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany, jeżeli wybrany przez kupującego sposób usunięcia wady jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów.W przypadku, gdy typ silnika uznanego za wadliwy jest niedostępny, wymiana wadliwego silnika (lub jego części) obejmuje wymianę na podobny silnik o zbliżonych parametrach.

Nabywca traci uprawnienia określone w niniejszej Gwarancji w przypadku stwierdzenia:

a)      stosowania nieoryginalnych Silników lub nabycia Produktów, w których silniki STIGA nie zostały zainstalowane przez autoryzowanego sprzedawcę STIGA;

b)      używania Produktów do pokazów i / lub testów;

c)      jakichkolwiek modyfikacji dokonanych przez Nabywcę lub osoby trzecie, za wyjątkiem napraw dokonanych przez autoryzowany serwis STIGA;

d)      uszkodzeń wynikających z normalnego użytkowania;

e)      wad spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem Silnika i/lub Produktu STIGA,
w którym jest on zainstalowany;

f)       wad spowodowanych nieprawidłową lub niewystarczającą konserwacją,
w szczególności, wady wynikające z korozji materiału, stosowania agresywnych środków czyszczących lub nieoryginalnych części zamiennych, nieprawidłowego montażu części zamiennych wykonanych przez Nabywcę lub osoby trzecie inne niż Autoryzowany serwis STIGA;

g)      wad powstałych w wyniku wypadków i innych zdarzeń nie spowodowanych wadami objętymi niniejszą Gwarancją;

h)      wad powstałych w wyniku nieostrożnego transportu Produktu

i)        wady wynikające z warunków środowiskowych, klimatycznych lub innych;

j)        uszkodzeń części zamiennych podlegających normalnemu zużyciu, takich jak np.: gumowe uszczelki, linki sterowania, sprężyny rozrusznika, świece, filtry i wszelkie uszkodzenia rzeczy powstałe w wyniku naturalnego zużycia będącego konsekwencją użytkowania rzeczy w trakcie prawidłowej eksploatacji,

Gwarancją nie są objęte czynności związane z montażem, uruchomieniem, konserwacją, przewidziane w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt.

Niniejsza Gwarancja dotyczy wyłącznie Nabywcy, który dokonał rejestracji Produktu
na stronie www.stiga.com.

Niniejszy dokument stanowi jedyne źródło dodatkowej gwarancji udzielonej przez firmę STIGA na Silniki określone powyżej. Wszelkie inne dodatkowe klauzule, rozszerzenia
lub domniemane gwarancje udzielone przez osobę trzecią nie są objęte zakresem niniejszej gwarancji. Firma STIGA nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju; odpowiedzialność gwaranta ograniczona jest do obowiązków wyraźnie wskazanych
w niniejszej Gwarancji, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
W szczególności poza zakresem odpowiedzialności STIGA pozostają wszelkie szkody pośrednie, wtórne lub przypadkowe.

W przypadku wymiany gwarancyjnej Silnika:

a)      wymieniony Silnik jest objęty nową gwarancją zgodnie z warunkami określonymi
w niniejszym oświadczeniu gwarancyjnym;

b)      wymieniany silnik staje się własnością STIGA.

2.3 Postępowanie reklamacyjne

Warunkiem skutecznego zgłoszenia reklamacji w ramach niniejszej Gwarancji
jest postępowanie zgodnie z określoną poniżej procedurą reklamacyjną pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.

W celu złożenia reklamacji dotyczącej wady i/lub usterki Silnika objętego niniejszą Gwarancją, Nabywca powinien w okresie obowiązywania Gwarancji skontaktować się i dostarczyć reklamowany Produkt do Autoryzowanego Sprzedawcy STIGA, w dobrym stanie czystości, wraz z:

a)      kopią dowodu zakupu Produktu i/lub równoważnego dokumentu wskazującego referencje identyfikacyjne, tj: typ i model Produktu STIGA, datę zakupu, datę dostawy Produktu, nazwę Nabywcy i miejsce dostawa Produktu;

b)      dokument potwierdzający rejestrację Produktu STIGA na stronie internetowej STIGA;

c)      dowód corocznej konserwacji Produktu;

d)      szczegółowy opis wady;

Gwarant za pośrednictwem autoryzowanego zakładu serwisowego ustosunkuje się
do zgłaszanych przez reklamującego roszczeń w terminie 14 dni, a usunięcie wady
w przypadku jej zakwalifikowania do bezpłatnej obsługi gwarancyjnej nastąpi nie później
niż w ciągu 60 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Naprawy pozagwarancyjne (odpłatne)
są realizowane w oparciu o indywidualne uzgodnienia reklamującego z zakładem serwisowym.

3. PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWA JURYSDYKCJA

Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej – obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie spory wynikające lub związane z ważnością, interpretacją i wykonaniem niniejszej Gwarancji będą rozpatrywane przez właściwy miejscowo oraz rzeczowo sąd powszechny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.