Kategorie

Regulamin zakupów w sklepie internetowym www.stiga.pl

Regulamin zakupów w sklepie internetowym www.stiga.pl

 1. Postanowienia wstępne

  1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie stiga.pl jest prowadzony przez Stiga Spółka z o.o. ul. Rzemieślnicza 87, 62-081 Baranowo, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000145620, NIP: 781-16-47-851, REGON: (dalej: Stiga sp. z o.o.).
  2. Regulamin Sklepu jest zamieszczony na stronie internetowej stiga.pl
  3. Sklep internetowy znajdujący się na stronie stiga.pl stanowi platformę służącą:
   • zawieraniu umów sprzedaży pomiędzy Nabywcami towarów a Stiga Spółka z o.o. na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,
   • dokonywaniu rezerwacji towarów znajdujących się w Sklepach Fizycznych prowadzonych przez innych przedsiębiorców. W przypadku dokonania rezerwacji towaru umowa kupna-sprzedaży zawarta zostaje w siedzibie wybranego przez Rezerwującego towar Sklepu Fizycznego. Rezerwujący towar podejmuje decyzję dotyczącą zakupu po uprzednim umożliwieniu mu obejrzenia/zapoznania się z towarem w lokalu Sklepu Fizycznego u innego przedsiębiorcy. Stronami tej umowy są: podmiot rezerwujący towar i odpowiedni Sklep Fizyczny. Stiga sp. z o.o., za pomocą platformy internetowej, pośredniczy jedynie w przekazaniu Sklepowi Fizycznemu stanowiska Klienta o rezerwacji towaru. W przypadku rezerwacji towaru przez Klienta w konkretnym Sklepie Fizycznym informacje zawarte na stronie internetowej stiga.pl są informacjami o sklepie, towarach oraz ich cenach.
  4. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego Regulamin stanowi część umowy kupna sprzedaży zawartej pomiędzy Stiga sp. z o.o. a Nabywcą.
  5. Sklepem Internetowym sieci Stiga jest serwis internetowy dostępny pod adresem stiga.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary poprzez zawarcie umowy sprzedaży z Stiga sp. z o.o. Klient może także dokonać Rezerwacji towarów, a następnie zawrzeć umowę kupna sprzedaży w wybranym przez siebie Sklepie Fizycznym.
  6. Przez Nabywcę należy rozumieć podmiot nabywający towary od Stiga sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu Internetowego znajdującego się na stronie stiga.pl.
  7. Przez Rezerwującego należy rozumieć podmiot dokonujący rezerwacji towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego prezentowanego się na stronie stiga.pl, w siedzibie innego przedsiębiorcy prowadzącego Sklep Fizyczny.
  8. Przez Konsumenta należy rozumieć Nabywcę będącego osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym znajdującym się na stronie stiga.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
  9. Stiga sp. z o.o., jako Sprzedawca, jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w formach przewidzianych prawem, dokonującym w imieniu własnym i na własny rachunek obsługi produktów zamówionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego znajdującego się na stronie stiga.pl, jak również świadczący usługi poboczne związane ze sprzedażą, takie jak przeszkolenie Nabywcy w zakresie obsługi urządzeń, serwisu urządzeń.
  10. Sklep Fizyczny jest dostępnym dla ogółu Klientów punktem sprzedaży współpracującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze spółką Stiga Sp. z o.o. Sklep Fizyczny jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w formach przewidzianych prawem, dokonujący w imieniu własnym i na własny rachunek w lokalu swego przedsiębiorstwa sprzedaży produktów zarezerwowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego znajdującego się na stronie stiga.pl, jak również świadczący usługi poboczne związane ze sprzedażą takie jak przeszkolenie Klientów w zakresie obsługi urządzeń, serwis urządzeń.
  11. Rezerwujący towar, przy zawieraniu ewentualnej umowy kupna sprzedaży towaru w lokalu Sklepu Fizycznego może zażądać od personelu Sklepu Fizycznego przeszkolenia w zakresie obsługi urządzeń. Szkolenie następuje przy wydaniu towaru i jest nieodpłatne.
  12. W przypadku zamówień składanych w Sklepie Internetowym przez Nabywców będących Konsumentami Regulamin stosuje się odpowiednio, przy czym w przypadku niezgodności jego zapisów z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. - o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, stosuje się w miejsce zapisów Regulaminu odpowiednie przepisy w/w ustaw. Szczegółowe uprawnienia konsumentów zostały określone w dalszej części niniejszego Regulaminu.
  13. Niniejszy Regulamin wyłącza odpowiedzialność Stiga sp. z o.o. z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do Nabywców produktów będących przedsiębiorcami.
  14. Nabywca staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.
  15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane są przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP.
 2. Sklep Internetowy

  1. Wszystkie produkty w Sklepie Internetowym znajdującym się na stronie stiga.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
  2. Dostarczony asortyment może znajdować się w otwartym opakowaniu oraz nosić ślady użycia, co wynika z przeglądu przedsprzedażnego wykonanego przez Stiga sp. z o.o. i nie stanowi jednocześnie podstawy dla Nabywcy do roszczeń z tytułu gwarancji bądź rękojmi.
  3. Ceny podane w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich (PLN) oraz są wartością brutto (zawierają podatek VAT).
  4. Stiga sp. z o.o. ma prawo do zmiany cen po przyjęciu zamówienia wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym i za jego zgodą.
  5. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Składanie zamówień

  1. Zamówienia przyjmowane są tylko przez stronę internetową stiga.pl.
  2. Warunkiem realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie przez Nabywcę poprawnych i rzeczywistych danych osobowych i korespondencyjnych oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
  3. Wybór asortymentu następuje poprzez wybranie opcji "Dodaj do koszyka" znajdującej się przy każdej pozycji.
  4. Poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na ikonę przedstawiającą obrazek koszyka znajdujący się na żółtym tle uzyskuje się możliwość przeglądu koszyka oraz ewentualnej zmiany zamawianych ilości i rozpoczęcia procesu zamówienia.
  5. W celu kontynuacji procesu zamówienia należy wybrać opcję "Dalej" przechodząc jednocześnie do formularza danych do zamówienia, który należy dokładnie wypełnić, obowiązkowo uzupełniając wszystkie pola. Następnie, wybierając przycisk „Dalej”, należy przejść do kolejnego kroku.
  6. Przy składaniu zamówienia Klient określa rodzaj usługi świadczonej przez Stiga Sp. z o.o., z wykorzystaniem Sklepu Internetowego. Może to być:
   • zakup towaru w Sklepie Internetowym z dostawą przesyłką kurierską lub
   • rezerwacja towaru znajdującego się w wybranym Sklepie Fizycznym. Klient rezerwujący towar wybiera z listy dostępnej na stronie stiga.pl Sklep Fizyczny, w którego lokalu będzie miał możliwość zawarcia umowy kupna-sprzedaży zarezerwowanego wcześniej towaru. System wysyła wiadomość e-mail na podany adres e-mailowy Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia/rezerwacji towaru oraz wartością brutto zamówionych/zarezerwowanych towarów. Potwierdzenie następuje poprzez wybór linku podanego w e-mailu.
  7. Przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest do potwierdzenia:
   • iż wie, że złożenie zamówienia z zakupem towaru w Sklepie Internetowym wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny lub
   • iż, wie, że złożenie z zamówienia poprzez rezerwację towaru znajdującego się w wybranym Sklepie Fizycznym, wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny w przypadku zawarcia umowy kupna-sprzedaży w tym sklepie.
  8. W przypadku, gdy zamówiony towar nie będzie dostępny, Stiga sp. z o.o. skontaktuje się z Klientem w celu ewentualnej zmiany zamówionego towaru, anulowania zamówienia lub uzgodnienia orientacyjnego czasu realizacji.
  9. W przypadku, gdy zarezerwowany towar nie będzie dostępny, Stiga sp. z o.o./Sklep Fizyczny skontaktuje się z Klientem w celu ewentualnej zmiany zarezerwowanego towaru, anulowania rezerwacji lub uzgodnienia orientacyjnego czasu realizacji. W razie braku zarezerwowanego towaru w danym Sklepie Fizycznym, Klient otrzyma informację w mailu o dacie, w której może najwcześniej zgłosić się do Sklepu Fizycznego celem ewentualnego zawarcia umowy kupna sprzedaży.
  10. Złożenie zamówienia towaru oraz rezerwacja towaru oznaczają akceptację zasad niniejszego regulaminu.
 4. Koszty dostawy zakupionego towaru w Sklepie Internetowym

  1. W przypadku zamówień o wartości do 1000 zł koszty spedycji w kwocie 20 zł obciążają w całości Nabywcę.
  2. Dla zamówień o wartości z przedziału od 1000 zł do 2500 koszt spedycji w kwocie 45 zł w całości obciążają Nabywcę.
  3. Dla zamówień o wartości z przedziału 2500 zł do 5000 zł koszty spedycji w kwocie 50 zł w całości obciążają Nabywcę.
  4. Dla zamówień o wartości powyżej 5000 zł koszty spedycji ponosi Sprzedawca.
  5. Nabywca w momencie potwierdzenia zamówienia obowiązany jest zdecydować się na jedną z następujących form płatności: płatność on line poprzez system PayU, płatność przelewem (z góry), płatność przy odbiorze lub raty Sygma.
  6. W przypadku dostawy do Nabywcy i płatnością przy odbiorze doliczane są dodatkowe koszty za obsługę płatności przy odbiorze w wysokości 10 zł.
  7. W przypadku dokonania rezerwacji towaru z w celu jego późniejszego zakupu w Sklepie Fizycznym Rezerwujący dokonuje płatności bezpośrednio w Sklepie Fizycznym przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży na zasadach ustalonych ze sprzedawcą.
 5. Realizacja zamówienia

   1. Po złożeniu zamówienia Nabywca otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia.
   2. Nabywca ma prawo anulować zamówienie w ciągu 24 godzin od momentu złożenia przez niego potwierdzenia zamówienia. Anulacji zamówienia dokonuje się drogą mailową na adres: sklep@stiga.com, wraz z podaniem numeru zamówienia.
   3. Orientacyjnym czasem dostawy jest czas realizacji zamówienia oraz przewidywany czas dostawy przesyłki. Przesyłki dostarcza firma kurierska DHL. Przewidywany czas dostawy wynosi 48 godzin.
   4. Z powodu braku towaru i konieczności sprowadzenia go, ewentualnie konieczności dokonania czynności kompletacji sprzętu czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, nie więcej jednak niż do 30 dni od dnia zawarcia umowy z nabywcą będącym konsumentem. W powyższych przypadkach Stiga Sp. z o.o. skontaktuje się drogą mailową z Zamawiającym w celu poinformowania go o zaistniałych okolicznościach.
   5. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie o którym mowa w pkt. 4 Nabywcy będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
   6. Towar jest wysyłany tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Sklep nie prowadzi odbioru osobistego towaru w Stiga sp. z o.o.
   7. Realizacja zamówienia następuje od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 16.00. Do czasu realizacji zamówienia nie są wliczane dni świąteczne oraz dni ustawowo wolne od pracy.
   8. Nabywca sprawdza przesyłkę przy odbiorze pod względem jej kompletności, braku uszkodzeń, czego dokonuje w obecności osoby dostarczającej towar. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę przy odbiorze uszkodzeń mechanicznych zakupionego towaru, Nabywca ma prawo do odmowy przyjęcia towaru.
   9. Wskazane w pkt. 7 uprawnienie nie dotyczy uszkodzeń opakowania i śladów użycia urządzenia określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.
   10. Wraz z dostarczeniem towaru Nabywcy jest doręczany paragon fiskalny. Jeżeli w momencie składania zamówienia Zamawiający oświadczył, iż żąda wystawienia faktury VAT, wówczas:
    a)    Nabywca nie będący konsumentem, otrzymuje fakturę w formie elektronicznej, którą Stiga przysyła droga korespondencji elektronicznej na adres mailowy nabywcy. Faktura jest wysyłana w formie pliku pdf. Nabywca nie będący konsumentem, ma także prawo otrzymać fakturę VAT jeśli w terminie 7 dni od daty sprzedaży złoży stosowne oświadczenie na piśmie do Stiga sp. z o.o. i prześle oryginał paragonu fiskalnego.

    b)    Nabywca będący konsumentem, otrzymuje fakturę w formie elektronicznej wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury w takiej formie, w formularzu składanego zamówienia. W braku wyrażenia zgody, nabywca będący konsumentem otrzyma fakturę w formie papierowej. Nabywca będący konsumentem, ma także prawo otrzymać fakturę VAT jeśli w terminie 7 dni od daty sprzedaży złoży stosowne oświadczenie na piśmie do Stiga sp. z o.o. i prześle oryginał paragonu fiskalnego.

    
  1. W przypadku dokonania rezerwacji towaru, rezerwacja będzie obowiązywać od momentu złożenia przez Rezerwującego potwierdzenia rezerwacji i trwać będzie przez 4 dni. Rezerwacja ulega automatycznej anulacji po upływie 4 dnia od momentu złożenia rezerwacji o godzinie 00.00. Rezerwujący może również dokonać anulacji złożonej rezerwacji drogą mailową na adres: sklep@stiga.com. W razie przekazania informacji, iż rezerwowanego towaru nie ma na stanie Sklepu Fizycznego, Rezerwującemu zostanie podane w mailu, kiedy towar będzie dostępny i rezerwacja trwa od wskazanej w tym mailu daty przez 4 dni. Rezerwacja ulega automatycznej anulacji w czwartym dniu o godzinie 00.00.
  2. W przypadku dokonania rezerwacji towaru - okoliczności dokonania jego zakupu, tj. miejsce i czas, zależne są od wyboru przez Klienta konkretnego Sklepu Fizycznego oraz od godzin otwarcia wybranego Sklepu Fizycznego.
 6. Gwarancja

  1. Wszystkie towary marki Stiga zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się na stronie stiga.pl są objęte gwarancją Stiga Spółka z o.o..
  2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, dostarczonej Nabywcy wraz z zamówionym towarem.
  3. Gwarancje są rozpatrywane i realizowane wyłącznie przez autoryzowane punkty serwisowe Stiga. Adresy punktów handlowo-serwisowych znajdują się na stronie internetowej Stiga - stiga.pl
 7. Zwrot zakupionego towaru

  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Nabywca będący Konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpienia od umowy kupna towaru bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru nabywcy będącemu konsumentem lub wskazanej przez niego osobie trzeciej. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest z poinformowaniem Nabywcy o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie.
  2. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Nabywca będący Konsumentem zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Nabywca zobowiązany jest odesłać na własny koszt lub dostarczyć osobiście zwracany towar do Stiga sp. z o.o. (adres ul. Rzemieślnicza 87, 62-081 Baranowo) odpowiedzialnego za realizację zamówienia wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy wskazując numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócona kwota ceny produktu. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie nienaruszonym i jest całkowicie sprawny technicznie - nie nosi śladów eksploatacji (używania), zawiera wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (oryginalne opakowanie z kompletną zawartością), z uwzględnieniem wyjątków określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu. Powyższy zapis nie znajduje zastosowania, jeśli zmiana zwracanego towaru była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  3. Zwrotowi podlega poniesiony przez Nabywcę koszt dostawy towaru. Koszt odesłania towaru ponosi Nabywca.
  4. Kwota 100% ceny produktu wraz z kosztami dostawy towaru poniesionymi przez Nabywcę jest zwracana na podane konto bankowe po otrzymaniu podpisanych dokumentów korygujących, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu nadania towaru.
  5. Stiga sp. z o.o. nie przyjmuje żadnych przesyłek nadawanych przez Nabywcę za pobraniem, zawierających zamówiony u Stiga sp. z o.o. towar.
 8. Niezgodność towaru z umową

  1. Reklamacje składane rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Konsument ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów. W takim przypadku, Konsument ma prawo zgłosić roszczenia o stosowne obniżenie ceny albo odstąpić od umowy.
  2. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności towaru z umową, Konsument uprawniony jest do nadania bądź osobistego dostarczenia towaru na adres Stiga sp. z o.o.. Konsument zobowiązany jest dostarczyć niezgodny z umową towar wraz z pisemnym żądaniem z tytułu niezgodności towaru z umową. Koszty dostarczenia towaru obciążają Konsumenta.
  3. Stiga sp. z o.o. zwraca Konsumentowi koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową, w terminie 3 dni licząc od dnia rozpatrzenia i uwzględnienia roszczeń Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.
  4. Nieudzielenie odpowiedzi przez Stiga sp. z o.o. w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru wraz z pisemnym żądaniem z tytułu niezgodności z umową równoznaczne jest z uznaniem przez Stiga Spólka z o.o. roszczeń Konsumenta.
  5. Jeżeli Nabywca, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. W razie zaistnienia wymienionych powyżej okoliczności Stiga sp. z o.o. zaoferuje inny, dostępny towar o tożsamych parametrach, po wyrównaniu ewentualnej różnicy cen, bądź zwróci cenę zapłaconą przez Nabywcę.
  6. Istnienie uprawnień Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową (wadliwości towaru) wobec Stiga sp. z o.o. nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień z tytułu gwarancji. Zgłoszenie żądań z udzielonej Nabywcy gwarancji odbywa się na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.
  1.  
 9. Zwrot zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

  1. Klient ma prawo do nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w sklepie internetowym znajdującym się na stronie internetowej stiga.pl i będzie obejmował produkt zużyty tego samego rodzaju, pełniący te same funkcje co sprzęt dostarczony. Zużyty sprzęt powinien być kompletny.
  2. W przypadku zakupu towaru w Sklepie Internetowym z dostawą przesyłką kurierską, chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres sklep@stiga.com w okresie nie dłuższym niż 14 dni od daty zakupu nowego urządzenia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Stiga Sp. z o.o. dokonanych przez Klienta zakupów – w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.
  3. W przypadku odbioru towaru w Sklepie Fizycznym, zużyty produkt może zostać oddany w momencie odbioru nowego urządzenia.
 10. Pozostałe postanowienia

  1. Prowadzący Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej informacje były zgodne ze stanem rzeczywistym. Ewentualne wątpliwości prosimy wyjaśniać kontaktując się z pracownikami działu handlowego Stiga sp. z o.o. pod nr telefonu 61 662 88 88 lub pod adresem mailowym sklep@stiga.com
  2. Prowadzący Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość zmian poszczególnych parametrów towaru. W takich przypadkach Stiga sp. z o.o. skontaktuje się z Nabywcą, celem poinformowania go o zmianie parametrów. Nabywca podejmie decyzję o zawarciu umowy bądź rezygnacji z zamówienia.
  3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Nabywcę zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdza fakt zapoznania się z prawem odstąpienia od umowy wynikającym z obowiązujących przepisów.

INFORMACJA

stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)

Przy użyciu niniejszej informacji („Informacja”) Administrator (zdefiniowany poniżej) niniejszym informuje Państwa o celach i metodach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu na mocy przepisów RODO uprawnieniach.

1. Kim jest Administrator Danych Osobowych („Administrator”)

Administratorem jest Stiga Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Baranowie (62-081), przy ul. Rzemieślniczej 87.

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy

Do celów określonych w Informacji Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

  • dane osobowe i dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, adres, numer telefonu, adres e-mail i inne adresy;
  • dane finansowe (np. szczegóły dotyczące rachunku bankowego, z którego dokonują Państwo płatności).

3. Cele przetwarzania danych osobowych

3.1 Wykonanie umowy

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i wykonywania postanowień umowy sprzedaży, w tym, między innymi, do wysyłki zakupionego produktu, zarządzania pomocą techniczną i obsługi posprzedażowej itp.

Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych osobowych pozostaje zawarcie umowy, co zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO powoduje, że udzielenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest konieczne dla rozpoczęcia ich przetwarzania.

3.2 Przestrzeganie przepisów prawa

Ponadto, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, w tym unijnego lub prawa danego państwa członkowskiego UE, których Administrator jest zobowiązany przestrzegać.

W tym zakresie Państwa dane osobowe będą przetwarzane, między innymi, w celach rachunkowych i księgowych itp.

Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych osobowych pozostaje zawarcie umowy, co zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO powoduje, że udzielenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest konieczne dla rozpoczęcia ich przetwarzania.

3.3. Marketing

W razie wyrażenia przez Państwa zgody, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe również w celu dostarczania Państwu informacji o produktach i usługach oferowanych przez Stiga (np. w postaci newsletterów lub korespondencji zawierającej informacje handlowe), w tym w celu włączenia Państwa do badań rynkowych.

W powyższym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona w warunkach określonych przepisem art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jednakże, nawet w razie wyrażenia przez Państwa wyżej wymienionej zgody, mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Powyższe żądanie może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@stiga.com bądź - w przypadku newslettera - poprzez kliknięcie w link znajdujący się w każdej wysłanej przez nas wiadomości e-mail w ramach subskrybowanego newslettera.

4. Charakter przetwarzania danych osobowych i konsekwencje odmowy

Przetwarzanie Państwa danych osobowych stanowi obligatoryjny element procedury zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, wobec czego Państwa odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży przez Administratora.

W braku Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, nie będziemy w stanie dostarczać Państwu informacji o specjalnych ofertach lub oferowanych przez nas nowych produktach i usługach; jednakże powyższe nie będzie miało wpływu na zawarcie i realizację umów sprzedaży.

5. Zatrzymywanie danych osobowych

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celach podanych powyżej jedynie przez okres konieczny dla zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz wykonania wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a wynikających z mających powszechnie obowiązujących przepisów praw unijnego lub prawa danego państwa członkowskiego.

Państwa dane osobowe podlegać będą zatrzymaniu przez Administratora na okres wynoszący 10 lat bądź odpowiadający długości okresu przedawnienia. Następnie Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

W odniesieniu do działań marketingowych Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynoszący do 10 lat od chwili ostatniego zakupu dokonanego przez Państwa. Zachowują Państwo przy tym prawo do żądania natychmiastowego zaprzestania przetwarzania danych osobowych zgodnie z punktem 3 powyżej.

6. Sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w drodze elektronicznej, w celach podanych powyżej oraz przy wykorzystaniu odpowiednich metod, służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO.

7. Jakim podmiotom Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane i kto może mieć do nich dostęp

W celach opisanych w punkcie 3 powyżej Państwa dane osobowe będą udostępniane pracownikom, zewnętrznym konsultantom i pozostałym członkom personelu Stiga, działającym jako osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, wyznaczonym jako wewnętrzni pracownicy oddelegowani.

Ponadto, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujące osoby trzecie:

a) inne podmioty grupy Administratora;
b) dostawców usług związanych z zarządzaniem systemem IT;
c) dostawców usług prawnych i konsultingowych;
d) dostawców usług rachunkowych;
e) banki i inne instytucje finansowe (w związku z zarządzaniem Państwa płatnościami);
f) organy administracji publicznej;
g) przedsiębiorstwa logistyczne, przewoźników, spedytorów;
h) innych dostawców usług;

Powyższe podmioty będą działać w niektórych przypadkach jako samodzielni administratorzy, a w niektórych przypadkach jako podmioty przetwarzające wyznaczone przez Administratora zgodnie z art. 28 RODO. Jednocześnie mogą Państwo poprosić o uzyskanie wglądu do listy podmiotów przetwarzających dane osobowe, wykorzystując dane kontaktowe podane w punkcie 1 powyżej. Jednocześnie Państwa dane osobowe nie będą udostępniane do wiadomości publicznej.

8. Państwa prawa jako osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych opisanym w Informacji, mogą Państwo wykonywać swoje uprawnienia określone w niniejszym ustępie zgodnie z art. 15-21 RODO. W szczególności:

 • Zarządzanie Państwa danymi – Prawo dostępu – artykuł 15 RODO/GDPR: prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych oraz następujących informacji (również poprzez otrzymanie ich kopii):
  a) cele przetwarzania;
  b) kategorie odnośnych danych osobowych;
  c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
  d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
  h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu;
 • Sprostowanie nieprawidłowych lub niepełnych danych – Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO: prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych;
 • Usunięcie danych – Prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO: prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli:
  a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  b) wycofali Państwo swoją zgodę i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania;
  c) wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, mając uzasadnione podstawy;
  d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
  Jeśli nie wyrażają Państwo zgodny na dalsze wykorzystywanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo poprosić nas o ich usunięcie. Proszę pamiętać, że po wystosowaniu prośby o usunięcie Państwa danych osobowych, możemy zatrzymać i wykorzystywać Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do wywiązania się z obowiązku prawnego, do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przykładowo możemy zatrzymać określone Państwa danego osobowe w związku z obowiązkami podatkowymi, prawnymi lub kontrolami księgowymi.
 • Ograniczenie przetwarzania – Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO: prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:
  a) kiedy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) kiedy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) kiedy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) kiedy wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Państwa podstaw sprzeciwu.
 • Dostęp do danych i ich przenoszenie – Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO: prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa danych osobowych, które dostarczyli Państwo Administratorowi, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany. Ponadto, wykonując prawo do przenoszenia danych, mają Państwo prawo do żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 • Skargi – wszelkie skargi prosimy przesyłać odpowiedniemu organowi ochrony danych osobowych lub do organu nadzorczego ochrony danych właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca popełnienia rzekomego naruszenia.

Powyższe prawa mogą być wykonane po kontakcie z Administratorem przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1. Prosimy pamiętać, że możemy poprosić Państwa o weryfikację tożsamości przed przystąpieniem do wykonywania dalszych czynności na Państwa prośbę.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w przypadku zawarcia przez konsumenta umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, na terenie Unii Europejskiej, możliwe jest rozwiązywanie sporów za pośrednictwem platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Jednocześnie informujemy, że skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest dobrowolne. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń Klienta w procesie reklamacyjnym,  STIGA Spółka z o.o., każdorazowo poinformuje o tym, że nie wyraża zgody na pozasądowe rozstrzygnięcie sporu.